و باز هم بوی عاشورا

به نقل از خودمان

قدرت این واقعه و همینطور ارزش آن به شدتیست که توصیفی در توصیف آن نمیگنجد. عاشورا، واژه ای که هزاران هزار جمله و روایت از تاریخ در آن میگنجد. از تاریخی که هرگز فراموش نخواهد شد و حتی قبل از وقوعش نیز فراموش نگشته بود.

توی این روز های دل هاتون عاشورایی

0 0 vote
Article Rating